1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Tự động hóa >

Tài liệu MÔ ĐUN SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY LỌC ĐIỂN HÌNH pdf

Tài liệu MÔ ĐUN SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY LỌC ĐIỂN HÌNH pdf

Tài liệu ĐUN ĐỒ CÔNG NGHỆ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY LỌC ĐIỂN HÌNH pdf

... một số đồ công nghệ điển hình Nhà máy lọc dầu hiện đại. - tả đƣợc tổng thể quá trình hoạt động của Nhà máy để hỗ trợ cho việc vận hành các Phân xƣởng riêng biệt sau này cũngg nhƣ công ... quan - tả đƣợc vai trò hoạt động của các hệ thống năng lƣợng, phụ trợ, công trình ngoại vi của Nhà máy. - tả đƣợc mối quan hệ giữa các phân xƣởng công nghệ trong đồ công nghệ với ... óc của một nhà máy lọc hóa dầu hiện đại. Hệ thống điều khiển nhà máy là phản ánh tính hiện đại của công trình. An toàn, độ hoạt động tin cậy hiệu quả kinh tế của nhà máy phụ thuộc nhiều vào...
 • 133
 • 696
 • 0
Mô đun: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY LỌC ĐIỂN HÌNH

đun: ĐỒ CÔNG NGHỆ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY LỌC ĐIỂN HÌNH

... nhà máy lọc dầu 1.2. CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ ĐIỂN HÌNH CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU Việc thiết kế một nhà máy chế biến mọi loại dầu là phi thực tế về cả khía cạnh kinh tế vận hành. đồ công nghệ của ... trình đun: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY LỌC ĐIỂN HÌNH Mã số: HD M Nghề: VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU Trình độ: lành nghề Hà Nội - 2004 20 Hình H -1 B Hình ảnh ... sở chính quyết định cấu hình công nghệ của nhà máy lọc dầu? Các đồ công nghệ điển hình đang đƣợc sử dụng. 4. Thành phần chính của nhà máy lọc dầu, chức năng của các bộ phận này? 102...
 • 133
 • 587
 • 0
Sơ đồ công nghệ và hoạt động của nhà máy lọc điển hình

đồ công nghệ hoạt động của nhà máy lọc điển hình

... LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ Dự án giáo dục kỹ thuật dạy nghề (VTEP) Logo Giáo trình đun: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY LỌC ĐIỂN HÌNH ... 1. MỘT SỐ SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ ĐIỂN HÌNH NHÀ MÁY LỌC DẦU Mã bài: HD M1 Giới thiệu đồ công nghệ của Nhà máy lọc dầu hiện nay đi theo hai khuynh hƣớng: - Sản xuất ra các loại nhiên liệu phục ... hoạt động của một Nhà máy lọc dầu điển hình. - Các đồ công nghệ lọc dầu điển hình. - Các thành phần chính trong Nhà máy. 1.1. KHỏI QUÁT CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU Cũngg nhƣ bất kỳ...
 • 133
 • 1,016
 • 2
Sơ đồ công nghệ và hoạt động của nhà máy lọc điển hình

đồ công nghệ hoạt động của nhà máy lọc điển hình

... máy dựa trên tải trọng của phƣơng tiện vận chuyển chiến lƣợc dự phòng. 1.1.2.2. Các đồ công nghệ điển hình của nhà máy lọc dầu Cấu hình công nghệ của nhà máy lọc dầu có nghĩa quan trọng ... viên. Học xong đun này học viên phải có đủ năng lực: - tả đƣợc một số đồ công nghệ điển hình nhà máy lọc dầu hiện đại. - tả đƣợc tổng thể quá trình hoạt động của nhà máy để hỗ trợ ... THAM KHẢO 92 SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY LỌC - HÓA DẦU ĐIỂN HÌNH BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ Dự án giáo dục kỹ thuật dạy nghề (VTEP)...
 • 92
 • 400
 • 0
Sơ đồ công nghệ và hoạt động của máy lọc điển hình

đồ công nghệ hoạt động của máy lọc điển hình

... trình đun: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY LỌC ĐIỂN HÌNH Mã số: HD M Nghề: VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU Trình độ: lành nghề Hà Nội - 2004 125 - Tuy nhiên, máy nén ... tự động nhƣ là bộ óc của một nhà máy lọc hóa dầu hiện đại. Hệ thống điều khiển nhà máy là phản ánh tính hiện đại của công trình. An toàn, độ hoạt động tin cậy hiệu quả kinh tế của nhà máy ... nổ tự động. Các hệ thống trên hình thành một thể thống nhất để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả an toàn của Nhà máy trong mọi tình huống. đồ tổng quát hệ thống điều khiển nhà máy điển hình...
 • 133
 • 857
 • 1
Mô phỏng sơ đồ công nghệ của phân xưởng tách Methane

phỏng đồ công nghệ của phân xưởng tách Methane

... nhiãn, chụng ta cọ thãø thay âäøi âån vë âo cho tỉìng âải lỉåüng bàòng cạch nhà p vo cạc drop-down list v chn • Nãúu nhà p vo Standard Vapor Conditions (âiãưu kiãûn tiãu chøn ca pha håi) ⇒ hiãøn ... cạc så âäư bàòng cäng củ floating PFD 8.1.2.2 Xạc âënh hãû âån vë âo cho quạ trçnh mä phng : • Nhà p vo biãøu tỉåüng cại thỉåïc âo (Input UOM) trãn dng Standard Tool Bar (hồûc tỉì Menu ⇒ Input ... cho T1 • Double-click vo C1 ⇒ xút hiãûn cỉía säø Column • ÅÍ mủc Description nháûp tãn TOWER • Nhà p chn vo ä thỉï hai âỉåüc viãưn â Feeds and Products ⇒ xút hiãûn cỉía säø Column - Feeds and...
 • 39
 • 506
 • 3
Nghiên cứu sơ đồ công nghệ và mô phỏng quá trình tách các phân đoạn sản phẩm của phân xưởng RFCC  nhà máy lọc dầu dung quất

Nghiên cứu đồ công nghệ phỏng quá trình tách các phân đoạn sản phẩm của phân xưởng RFCC nhà máy lọc dầu dung quất

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH HIỀN NGHIÊN CỨU SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH TÁCH CÁC PHÂN ĐOẠN SẢN PHẨM CỦA PHÂN XƯỞNG RFCC - NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG ... kết quả nghiên cứu phỏng của ñề tài này, khi thành công sẽ trở thành một hình cơ bản, một công cụ cho phép ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng của phân xưởng tách các sản phẩm của quá trình FCC ... ñặt vào chúng. Phần này cũng cho ta kết quả so sánh giữa chạy phỏng những số liệu thực tế có ñược. Từ ñó ñánh giá ñộ tin cậy của phỏng cuối cùng ta thu ñược một ñồ công nghệ...
 • 24
 • 1,917
 • 9
Tài liệu CHƯƠNG 1: QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI: TỔNG QUAN pdf

Tài liệu CHƯƠNG 1: QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI: TỔNG QUAN pdf

... phức tạp ý tưởng. Chương này trình bày quản trị công nghệ đổi mới thông qua các hình. Sau khi đọc hết chương dựa vào hiểu biết về MTI, hãy cho hình hóa quản trị công nghệ đổi ... Các công cụ này sẽ được phát triển trong mỗi phần của tài liệu. Phụ lục đầu tiên sẽ trình bày công cụ phân tích tài chính để phân tích hoạt động của doanh nghiệp nguồn vốn để đầu tư công nghệ. ... bản khái quát về cách tiếp cận của tài liệu này. Các vấn đề cụ thể đề cập trong chương này, bao gồm:  Tầm quan trọng của công nghệ, đổi mới quản trị.  Các hình thức của công nghệ. ...
 • 20
 • 487
 • 0
Tài liệu Giáo trình trang bị công nghệ và cấp phối tự động P5 doc

Tài liệu Giáo trình trang bị công nghệ cấp phối tự động P5 doc

... åí âi trủc chênh 3, khi v 2 quay theo trủc chênh thç viãn bi 1 (3÷6 viãn) nhåì lỉûc li tám m vàn ra v âáøy miãúng chàõn 4 vãư phêa sau, miãúng chàõn 4 bàõt chàût våïi ân rụt 5, ân 5 lưn qua...
 • 15
 • 354
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ xử lý khí thải nhà máy nhiệt điệncông nghệ sản xuất giấy của nhà máy giấy bãi bằngnguyen tac to chuc va hoat dong cua bo may nha nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet namsơ đồ công nghệ tái chế giấysơ đồ công nghệ tái chế thủy tinhsơ đồ công nghệ xử lý nước thải giết mổsơ đồ công nghệsơ đồ công nghệ lọc dầusơ đồ công nghệ của phương ánthói quen tai hại khi sử dụng đồ công nghệ csơ đồ công nghệ xây dựngtài liệu báo cáo thực tập công nghệ thông tinsơ đồ công nghệ xử lý nước thải thủy sảnsơ đồ công nghệ xếp dỡ hàng hóasơ đồ công nghệ xử lý bụiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật