1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Tài liệu Triết học Mác -Lênin trong sự nghiệp đổi mới xã hội pptx

Tài liệu Triết học Mác -Lênin trong sự nghiệp đổi mới xã hội pptx

Tài liệu Triết học Mác -Lênin trong sự nghiệp đổi mới hội pptx

... Triết học Mác -Lênin trong sự nghiệp đổi mới hội Như chúng ta biết, Đại hội Đảng lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện trong đó có đổi mới tư duy lý luận, ... là lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin và đổi mới công tác lý luận cũng được chú ý trong nghiên cứu và giảng dạy triết học. Để phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp đổi mới hội ta như giải quyết vấn ... vụ khắc phục sự chậm trễ của khoa học hội trong đó có triết học. Qua hơn 5 năm thực hiện đổi mới chúng ta đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng, trong đó có đổi mới tư duy lý...
 • 7
 • 617
 • 3
Tài liệu TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN pptx

Tài liệu TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN pptx

... trit hc Mác- Lênin k t sau khi Lênin qua đi. + Vai trò ca trit hc Mác- Lênin đi vi ch th xây dng hi mi, hi hi ch ngha. + Thc tin xây dng ch ngha hi làm ... hc Mác trong nhng điu kin lch s mi. 5. Vn dng và phát trin trit hc Mác- Lênin trong điu kin th gii ngày nay. 3.3. NI DUNG 1. Nhng điu kin lch s ca s ra đi Trit hc Mác. ... hc Mác- Lênin trong điu kin th gii hin nay. 3.4. CÂU HI ÔN TP 1.Vì sao có th nói s ra đi ca trit hc Mác là mt tt yu lch s? Gi ý nghiên cu: + Nhng điu kin kinh t-xã...
 • 74
 • 417
 • 1
Tài liệu Triết học Mác- Lenin ppt

Tài liệu Triết học Mác- Lenin ppt

... hc Mác trong nhng điu kin lch s mi. 5. Vn dng và phát trin trit hc Mác- Lênin trong điu kin th gii ngày nay. 3.3. NI DUNG 1. Nhng điu kin lch s ca s ra đi Trit hc Mác. ... lun ca ch ngha Mác. 5. Vn dng và phát trin trit hc Mác- Lênin trong điu kin th gii ngày nay. Gi ý nghiên cu: + Nhng điu kin mi cho s phát trin trit hc Mác- Lênin k t sau ... khi Lênin qua đi. + Vai trò ca trit hc Mác- Lênin đi vi ch th xây dng hi mi, hi hi ch ngha. + Thc tin xây dng ch ngha hi làm ny sinh hàng lot vn đ cn đc...
 • 74
 • 410
 • 0
Trên cơ sở quan điểm của Triết học Mác – Lênin về hình thái kinh tế - xã hội, phân tích hình thái Kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở quan điểm của Triết học Mác – Lênin về hình thái kinh tế - hội, phân tích hình thái Kinh tế - hội Việt Nam hiện nay

... HỌC CỦA HỌC THUYẾT HÌNH THÁIKINH TẾ - XÃ HỘITrước Mác, chủ nghĩa duy tâm giữ vai trò thống trị trong khoa học hội. Sự ra đời học thuyết hình thái kinh tế hội đã đưa lại cho khoa học hội ... TưChuyên đề Triết học PHẦN NỘI DUNGCHƯƠNG 1 : QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNINVỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI1.1. QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ HÌNHTHÁI KINH TẾ - XÃ HỘI1.1.1. Khái ... tế - hội Theo quan điểm của Triết học Mác Lênin thì hình thái kinh tế - hội là một hội cụ thể trong một giai đoạn lịch sử nhất định với một kiểu quanhệ sản xuất đặc trưng cho hội...
 • 23
 • 1,343
 • 12
XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ HUY ĐỘNG SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC pptx

XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ HUY ĐỘNG SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC pptx

... chí Khoa học 2011:18a 201-209 Trường Đại học Cần Thơ 201XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ HUY ĐỘNG SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI ĐẤT ... quan điểm lớn của Bác về xây dựng Đảng; chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với bên ngoài. Từ khóa: đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, tư tưởng Hồ ... thuộc vào phẩm chất và năng lực lãnh đạo của Đảng có trong sạch, vững mạnh”, có “là đạo đức, là văn minh” hay không. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, công tác xây dựng Đảng theo tư...
 • 9
 • 6,853
 • 51
Luận văn: “Phân tích vấn đề con người trong triết học mác - lênin trong thời kỳ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” ppt

Luận văn: “Phân tích vấn đề con người trong triết học mác - lênin trong thời kỳ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” ppt

... hệ giữa mặt sinh học và mặt hội, cũng như nhu cầu sinh học và nhu cầu hội trong mỗi con người là thống nhất. Mặt sinh học là cơ sở tự nhiên của con người, còn mặt hội làđặc trưng bản ... kinh tế -xã hội nước ta có nhiều chuyển biến sâu sắc, nhiều biến đổi về kinh tế -xã hội đó tác động làm biến đổi cơ cấu hội. Chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế: cơ chế thị trường và thay đổi cơ ... người mới hội chủ nghĩa. Trong nước ta hiện nay, chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành thế giới quan và nhân sinh quan của hàng triệu con người, là hệ tư tưởng đang thống trị trong hội ta. Do sự...
 • 53
 • 943
 • 5
Quan điểm triết học Mác - Lênin với sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay

Quan điểm triết học Mác - Lênin với sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay

... đến sự thành công của đờng lối đổi mới vừa qua. Sự đổi mới mô hình kinh tế đòi hỏi phải đổi mới hệ thống chính trị là một yêu cầu khách quan. Giải pháp tốt nhất có thể thực hiện đợc để đổi mới ... hớng hội chủ nghĩa mà không theo một hớng khác.1.1Khái niệm về hội chủ nghĩa (XHCN).Vào tháng 6-1996 tại đại hội Đảng lần VIII đã xác định: hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một hội do ... hớng hội chủ nghĩa.Đi theo định hớng hội chủ nghĩa là đi đến mục tiêu không còn áp bức bóc lột, đi tới chế độ công hu các t liệu sản xuất thực hiện đợc công bằng hội hội có...
 • 16
 • 1,137
 • 6
Quan điểm triết học Mác - Lênin với sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay

Quan điểm triết học Mác - Lênin với sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay

... lực bên trong, nội tại của sự phát triển hội, chỉ rõ được bản chất của từng chế độ hội. Lý luận đó giúp chúng ta nghiên cứu một cách đứng đắn và khoa học sự vậnhành của hội trong giai ... kháng trong lĩnh vực kinh tế, vàkhiến những biến đổi hạ tầng. Sự biến đổi đó diễn ra trong hình thái cũng nhưdi chuyển từ hình thái kinh tế hội này sang hình thái kinh tế hội khác. Trong ... thức mới cho các khoa học hội cụ thể. Nó giúp chúng ta xác định đúng vị trí của mỗi hiện tượng hội, xuất phát từ cách giải quyết đúng đắn vấn đề bản của triết học trong lĩnhvực hội, ...
 • 20
 • 688
 • 1
Quan điểm triết học Mác - Lênin với sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay.

Quan điểm triết học Mác - Lênin với sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay.

... đến sự thành công của đường lối đổi mới vừa qua. Sự đổi mới mô hình kinh tế đòi hỏi phải đổi mới hệ thống chính trị là một yêu cầu khách quan. Giải pháp tốt nhất có thể thực hiện được để đổi mới ... hướng hội chủ nghĩa mà không theo một hướng khác.1.1Khái niệm về hội chủ nghĩa (XHCN).Vào tháng 6-1996 tại đại hội Đảng lần VIII đã xác định: hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một hội ... hướng hội chủ nghĩa.Đi theo định hướng hội chủ nghĩa là đi đến mục tiêu không còn áp bức bóc lột, đi tới chế độ công hưu các tư liệu sản xuất thực hiện được công bằng hội hội...
 • 17
 • 537
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của khoa học công nghệ trong sự nghiệp đổi mới đất nướcvai trò của khoa học công nghệ trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện naytài liệu triết học mactriết học mác lênin trong thời đại ngày nayvai trò của triết học mác lênin trong đời sốngtriết học mác lênin trong giai đoạn hiện nayvai trò của triết học mac lênin trong đổi mới tư duy lý luận ở việt nam hiện nay17 tr tiểu luận vận dụng triết học mác lênin trong hoạt động giáo dục nhân cách học sinhvai trò thế giới quan của triết học mác lênin trong đời sống xã hộicâu 18 trình bày quan điểm của triết học mác lê nin về bản chất con người quan điểm của đảng ta về phát huy vai trò của nhân tố người trong sự nghiệp đổi mớitư tưởng hcm trong sự nghiệp đổi mớivận dụng tư tưởng hcm trong sự nghiệp đổi mớivai trò của đảng trong sự nghiệp đổi mớivai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mớivai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nướcchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ