Kết quả với từ khóa "kinh vô lượng thọ pháp sư tịnh không mp3"

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2)

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 2)

... 20 4 NĂM KHĨA MỤC CỦA TỊNH TƠNG HỌC HỘI 21 7 Khóa mục thứ “Tam phước” .21 7 Khóa mục thứ hai “Lục Hòa” 22 1 Khóa mục thứ ba “Tam học giới-định-huệ” 22 4 Phật... cố” 125 Tướng thứ năm “Hàng ma” . 127 Kinh văn: “Dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán” 127 BỐN LOẠI MA 1 32 Loại thứ nhất, “Ngũ ấm ma” 1 32 Loại thứ... giảng giải (quyển 2) Khóa mục thứ tư “Lục đơ”: Bố thí, trì giới, ...
 • 276
 • 22
 • 0
KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI Pháp Sư Tịnh Không Giảng Giải Việt Dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI Pháp Sư Tịnh Không Giảng Giải Việt Dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

... cung giảng Kinh Chúng ta xem ghi chép thấy giảng Kinh Vô Lượng Thọ, lấy lý luận giáo huấn Kinh Vô Lượng Thọ để trị quốc Việc làm đáng tán thán Trong cung đình người đọc Kinh, nghe giảng Kinh, xây... lời Hôm bắt đầu thảo luận Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Ở Kinh Điển giải nhiều vấn đề chúng ta, chỗ có vấn đề Tơn Giáo dung hòa ...
 • 1,252
 • 38
 • 0
KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI Pháp Sư Tịnh Không Giảng Giải Việt Dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO GIẢNG GIẢI Pháp Sư Tịnh Không Giảng Giải Việt Dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

... cung giảng Kinh Chúng ta xem ghi chép thấy giảng Kinh Vô Lượng Thọ, lấy lý luận giáo huấn Kinh Vô Lượng Thọ để trị quốc Việc làm đáng tán thán Trong cung đình người đọc Kinh, nghe giảng Kinh, xây... lời Hôm bắt đầu thảo luận Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Ở Kinh Điển giải nhiều vấn đề chúng ta, chỗ có vấn đề Tơn Giáo dung hòa ...
 • 1,252
 • 71
 • 0
NHẬN THỨC PHẬT GIÁO Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

... Trang Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo Phật giáo gì? Thời nay, thấy nhiều quốc gia khu vực khác, người học Phật ngày nhiều Thế rốt Phật pháp người chân thật hiểu rõ ràng tường tận lại không. .. phát Bạn xem, gọi Thích Ca Mâu Ni Phật Bổn Sư Sư thầy giáo, Bổn Sư thầy giáo ban đầu, dùng lời nói người sáng Trang Lão Pháp ...
 • 115
 • 46
 • 0
NHẬN THỨC PHẬT GIÁO Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

... phá trừ mê tín, khơi gợi chánh tri chánh kiến, vạch rõ ý nghĩa cốt tủy Phật giáo Phật giáo thắp nhang lễ Phật cầu phù hộ, mê tín tơn giáo, khơng phải xem Phật giáo môn học để nghiên cứu học thuật,
 • 115
 • 26
 • 0
NHẬN THỨC PHẬT GIÁO - Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO - Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

... phá trừ mê tín, khơi gợi chánh tri chánh kiến, vạch rõ ý nghĩa cốt tủy Phật giáo Phật giáo thắp nhang lễ Phật cầu phù hộ, mê tín tơn giáo, khơng phải xem Phật giáo môn học để nghiên cứu học thuật,
 • 115
 • 40
 • 0
NHẬN THỨC PHẬT GIÁO Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

... phá trừ mê tín, khơi gợi chánh tri chánh kiến, vạch rõ ý nghĩa cốt tủy Phật giáo Phật giáo thắp nhang lễ Phật cầu phù hộ, mê tín tơn giáo, khơng phải xem Phật giáo môn học để nghiên cứu học thuật,
 • 115
 • 35
 • 0
NHẬN THỨC PHẬT GIÁO Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

... phá trừ mê tín, khơi gợi chánh tri chánh kiến, vạch rõ ý nghĩa cốt tủy Phật giáo Phật giáo thắp nhang lễ Phật cầu phù hộ, mê tín tơn giáo, khơng phải xem Phật giáo môn học để nghiên cứu học thuật,
 • 115
 • 21
 • 0
NHẬN THỨC PHẬT GIÁO Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

... phá trừ mê tín, khơi gợi chánh tri chánh kiến, vạch rõ ý nghĩa cốt tủy Phật giáo Phật giáo thắp nhang lễ Phật cầu phù hộ, mê tín tơn giáo, khơng phải xem Phật giáo môn học để nghiên cứu học thuật,
 • 115
 • 51
 • 0
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải

... PHÁP 187 Điều thứ nhất, “Bố thí” 187 Điều thứ hai, "Ái ngữ" 188 Điều thứ ba, "Lợi hành" 188 Điều sau cùng, "Đồng sự" 188 Kinh văn: "Thân... Mật" 180 Thứ ba "Nhẫn nhục Ba La Mật" . 181 Thứ tư "Tinh Ba La Mật" . 181 Thứ năm "Thiền định Ba La Mật" . 181 Sau "Trí tuệ Ba La Mật" 182 TỨ NHIẾP PHÁP... .2 08 -3- Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm ...
 • 247
 • 593
 • 0
Chú Giải Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh

Chú Giải Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh

... vậy, kinh dạy: “Đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi mẫn, đặc lưu thử kinh trụ bách tuế Kỳ hữu chúng sanh, trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ” (Ðời tương lai kinh. .. trọng kinh Trung Hoa nhiều Sớ giải Ðại Kinh Hắc Cốc Pháp Nhiên thượng nhân viết: “Trong giáo pháp vãng sanh vừa có giáo pháp bản, vừa có ...
 • 950
 • 119
 • 0
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 3)

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 3)

... Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 3) Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải (quyển 3) PHẨM THỨ HAI: ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN Kinh văn:... Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Khơng ...
 • 228
 • 66
 • 0
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 2)

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 2)

... 20 4 NĂM KHĨA MỤC CỦA TỊNH TƠNG HỌC HỘI 21 7 Khóa mục thứ “Tam phước” .21 7 Khóa mục thứ hai “Lục Hòa” 22 1 Khóa mục thứ ba “Tam học giới-định-huệ” 22 4 Phật... cố” 125 Tướng thứ năm “Hàng ma” . 127 Kinh văn: “Dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán” 127 BỐN LOẠI MA 1 32 Loại thứ nhất, “Ngũ ấm ma” 1 32 Loại thứ... giảng giải (quyển 2) Khóa mục thứ tư “Lục đơ”: Bố thí, trì giới, ...
 • 276
 • 67
 • 0
Kinh quán vô lượng thọ phật  HT thích trí tịnh dịch

Kinh quán vô lượng thọ phật HT thích trí tịnh dịch

... Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi: "Đã thấy Vô Lượng Thọ Phật tỏ rõ phân minh rồi, kế nên quán Quán Thế Âm Bồ Tát Bồ Tát... Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Lúc đức Thích Ca Mâu Ni ...
 • 13
 • 98
 • 5
Kinh quán vô lượng thọ phật  HT thích trí tịnh dịch

Kinh quán vô lượng thọ phật HT thích trí tịnh dịch

... Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Đức Phật bảo A Nan Vi Đề Hi: "Đã thấy Vô Lượng Thọ Phật tỏ rõ phân minh rồi, kế nên quán Quán Thế Âm Bồ Tát Bồ Tát... Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật HT Thích Trí Tịnh dịch Lúc đức Thích Ca Mâu Ni ...
 • 13
 • 47
 • 0
1 2 3 4 .. >