Kết quả với từ khóa "Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường nghề của học viên"

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường nghề của học viên

. i tng nghiên cu:ăđ tài nghiên cu ch yu tp trung vào các yu t tác đngăđn quytăđnh ca hc viên khi chnătrng dy ngh và tm quan trng ca các nhân t đó. Phm vi nghiên cu:. pháp nghiên cu:  tài này ch yu s dngăhaiăphngăpháp nghiên cuăsauăđơy: - Phngăpháp nghiên cuăđnh tính: thông qua vic ...
 • 119
 • 578
 • 4

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của bệnh nhân trong việc lực chọn bệnh viện công và bệnh viện tư tại Thành phố Hồ Chí Minh

. nhà lãnh đo, các nhà qun tr, nhà đu t, và các công ty nghiên cu th trng v lnh vc bnh vin và bác s đã thc s quan tâm đn các quyt đnh la chn bnh vin công và bnh vin t. nhân trong vic la chn bnh vin công và bnh vin t trên đa bàn TP.HCM? 2. Trng s ca các yu t này nh hng đn quyt đnh đnh ca bnh nhân trong vic ...
 • 108
 • 574
 • 2

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật công ty TNHH hóa nông lúa vàng của người nông dân tại thị trường tỉnh Long An

. vt Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng caăngi nông dân ti th trng tnh Long An là kt qu ca quá trình nghiên cu ca riêng tôi. Ngoi tr các ni dung tham kho t các công trình nghiên. thc vt ca ngi nông dơn đi vi Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng ti th trng tnh Long An; (3)  xut mt s hàm ý chính sách v gii pháp đi vi Công ty TNHH Hóa Nông Lúa ...
 • 110
 • 586
 • 5

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua chung cư trung cấp của người dân TPHCM

. vi nghiên cu: Các khách hàng đã mua, có ý đnh mua chung c trung cp ti TP. HCM 1.4. Phng pháp nghiên cu  tài nghiên cu này tp trung vào sn phm chung c trung cp. Phng pháp nghiên. cho hot đng nghiên cu. 1.2. Mc tiêu nghiên cu 1. Nghiên cu các yu t nh hng đn quyt đnh mua chung c trung cp ca ngi dân ...
 • 122
 • 762
 • 10

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng tại Việt Nam

. n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng ti Vit Nam. Nghiên cu cng xem xét có s khác bit v quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng ti Vit Nam i vi gii tính, hc vn,. gii tính n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng 53 4.4.2 nh hng ca  tui n quyt nh mua máy tính bng ca khách hàng 54 4.4.3 nh hng ca hc vn n quyt nh mua. ...
 • 119
 • 857
 • 4

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu của các công ty may mặc tại khu vực TPHCM

. tiêu nghiên cứu Nghiên cứu và xác định các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu may mặc. Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định lựa chọn nhà cung. đoan luận văn ...
 • 122
 • 2,365
 • 2

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc định hướng giá IPO trong ngắn hạn tại Việt nam

. các biến sử dụng trong đề tài nghiên cứu. Chƣơng 4: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc định dưới giá IPO trong ngắn hạn tại Việt Nam. Trong chƣơng này, tác giả kiểm định các yếu tố ảnh. các yếu tố ảnh hƣởng đến việc định dƣới giá IPO trong ...
 • 69
 • 545
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ NGHIÊN cứu các yếu tố tác ĐỘNG đến QUYẾT ĐỊNH CHỌN MUA căn hộ CHUNG cư tại KHU đô THỊ PHÚ mỹ HƯNG

... nghiên cứu sau: Những yếu tố tác động đến định chọn mua hộ chung cư Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng? Các yếu tố ảnh hưởng đến định chọn mua hộ chung cư Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng? Mô hình thể yếu tố tác động. .. Xác định yếu tố tác động đến định ...
 • 131
 • 1,435
 • 21

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn đến dịch vụ tín dụng tại ngân hàng TMCP hàng hải chi nhánh kiên giang

... tỉnh Kiên Giang (2) Các yếu tố ảnh hưởng đến định chọn dịch vụ tín dụng ngân hàng TMCP Hàng Hải khách hàng địa bàn tỉnh Kiên Giang (3) Các yếu tố ảnh hưởng đến định chọn dịch vụ tín dụng ngân hàng. .. đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “ Nghiên ...
 • 145
 • 662
 • 2

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trực tiếp nước ngoàicủa các nước Đông Bắc Á vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

. ng Nai và các khu công nghip, đ tài Nghiên cu các nhân t nh hng đn quyt đnh đu t trc tip nc ngoài ca các nc ông Bc Á vào các Khu Công nghip trên đa bàn tnh ng Nai . ngoài ca các nhƠ đu t đn t các nc ông Bc Á vào các Khu Công nghip trên đa bàn tnh ng Nai. - i tng kho sát: các ...
 • 107
 • 402
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lực chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu của các doanh nghiệp may xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

.  Tp .H Chí Minh. - i tng kho sát: các doanh nghip may xut khu trên đa bàn Tp. H Chí Minh. - Phm vi nghiên cu:  tài tp trung nghiên cu trên đa bàn Tp.H Chí Minh trong. đ tài: Nghiên cu các nhân 2 t nh hng đn quyt đnh la chn nhà cung cp nguyên ph liu ca các doanh nghip may xut khu trên đa bàn TP. H Chí ...
 • 128
 • 626
 • 2

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thoát nghèo và tái nghèo của các hộ dân tại Huyện Krông Nô, Tỉnh Đăk Nông

. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢƠNG VĂN THẢO NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ THOÁT NGHÈO VÀ TÁI NGHÈO CỦA CÁC HỘ DÂN TẠI HUYỆN KRÔNG NÔ TỈNH ĐĂK NÔNG Chuyên. lệ hộ nghèo chiếm khoảng 15,88%, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 12,24%) [13]. Xuất phát từ các vần đề trên, đề ...
 • 112
 • 1,409
 • 8

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu của các Công ty may mặc Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

. gia giá tr thng hiu vƠ các nhơn t khác cu thƠnhănên giá tr thng hiu caă các công ty may mc TP. H Chí Minh. Sau cùng lƠ phơn tích phng sai ANOVA đ đánh giá s khác bit giá tr. giá r,ătayăngh công nhơnăvƠăápădngănhanhăchóng các kăthutăcaă ncăngoƠi.ăBênăcnhăđóăvicăchaăcóăđcănhngăthngăhiuăđămnhăđăchimă lnhăthătrngătrongăncăvƠăcng ...
 • 125
 • 878
 • 4

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn trong công việc của CBCC tại các xã thuộc huyện trần đề tỉnh sóc trăng luận văn thạc sĩ

... thoả mãn công việc nhóm người việc Đề tài nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thoả mãn công việc CBCC Xã thuộc Huyện Trần Đề - tỉnh Sóc Trăng nhằm để nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến thoả... cứu yếu tố ảnh hưởng đến thoả mãn công việc CBCC Xã thuộc Huyện Trần Đề- ...
 • 130
 • 524
 • 4

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics tại công ty TNHH giao nhận t a

... nghị t c giả 19 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Quy trình... 59 4.4.5 Thảo luận k t nghiên cứu 63 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T CHƯƠNG K T LUẬN VÀ ...
 • 126
 • 1,285
 • 10

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

...BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING - LÊ THỊ YẾN NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên... tích hồi quy Luận văn tìm hiểu tóm lược số khái niệm sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu yếu ...
 • 118
 • 486
 • 4

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng của citibank chi nhánh TP hồ chí minh

... độ hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ tín dụng CitiBank 1.3 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ thẻ tín. .. văn nghiên cứu thực với mục tiêu sau Thứ nhất: Xác định yếu tố ảnh hưởng ...
 • 145
 • 1,093
 • 5

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

... nghiên cứu Xi He cộng (2009), nghiên cứu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sách phân phối cổ tức công ty niêm yết TTCK Trung Quốc, để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sách phân phối cổ tức công ty. .. CÁC TỪ VIẾT TẮT HOSE: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh CTCP: Công ty cổ phần TTCK: Thị ...
 • 95
 • 626
 • 2

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sách in trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

... đến mục tiêu sau:  Xác định nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sách in trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh;  Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định mua sách in trực tuyến; ... tố đến ý định mua sách in trực tuyến nào? 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối ...
 • 119
 • 726
 • 4
1 2 3 4 .. >