Bài viết thuộc danh mục

Các trung tâm kinh tế sgk địa lí 9

Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà cây chè chiếm tỉ trọng lớn về diện tích và sản lượng so với cả nước? (sgk trang 68)

Bài 1 trang 69 sgk địa lí 9

Bài 2 trang 69 sgk địa lí 9

Bài 3 trang 69 sgk địa lí 9

Bài 2 trang 70 sgk địa lí 9

Bài 1 trang 70 sgk địa lí 9

Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ địa lí 9

Dựa vào hình 20.1 và kiến thức đã học, nêu ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư (sgk trang 71)

Quan sát hình 20.1, hãy kể tên và nêu sự phân bố các loại đất ở Đồng bằng sông Hồng (sgk trang 72)

Đặc điểm dân cư xã hội sgk địa lí 9

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên sgk địa lí 9

Mật độ dân số cao ở Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế- xã hội (sgk trang 73).

Bài 1 trang 75 sgk địa lí 9

Bài 2 trang 75 sgk địa lí 9

Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Tình hình phát triển kinh tế ĐB sông Hồng

Dựa vào hình 21.2, cho biết địa bàn phân bố của các ngành công nghiệp trọng điểm (sgk trang 77).

Dựa vào bảng 21.1, hãy so sánh năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước (sgk trang 77).

Bài 2 trang 79 sgk địa lí 9