Bài viết thuộc danh mục

Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay.

Tại sao lại nói : "Hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển" vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc ?

Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục

Xã hội Việt Nam phân hóa

Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ?

Dựa vào lược đồ (Hình 27) để trình bày chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp tập trung vào những nguồn lợi nào ?

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã tiến hành ở Việt Nam những thủ đoạn chính trị, văn hóa, giáo dục nào ?

Mục đích của các thủ đoạn đó là gì ?

Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hoá như thế nào ?

Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh.

Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp

Ảnh hưởng của cách mạng tháng mười Nga và phong trào cách mạng thế giới

Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)

Phong trào công nhân (1919-1925)

Tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam như thế nào ?

Hãy cho biết mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai.

Trình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào trên.

Phong trào công nhân nước ta trong mấy năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phát triển trong bối cảnh nào ?