Bài viết thuộc danh mục

Sự liên kết khu vực

Những nét nổi bật nhất của tình hình các nước Tây Âu từ sau năm 1945 là gì ?

Hãy xác định trên bản đồ châu Á sáu nước đầu tiên của EU

Hãy cho biết những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở khu vực Tây Âu.

Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau ?

Sự hình thành trật tự thế giới mới

Sự thành lập liên hợp quốc.sử 9

Chiến tranh lạnh

Thế giới sau chiến tranh lạnh. sử 9

Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả của các quyết định đó ?

Những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là gì ?

Em hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết.

Hãy nêu những biểu hiện của tình trạng “chiến tranh lạnh’' và hậu quả của nó. 

Hãy nêu lên các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.

Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì ?

Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học-kĩ thuật lớp 9

Sử 9.Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật trong thời gian gần đây có những thành tựu nào quan trọng đáng chú ý ?

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện nay đã và đang có những tác động như thế nào đối với cuộc sống của con người ?

Hãy nêu những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật và những hạn chế của việc áp dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất (như môi trường bị ô nhiễm, tai nạn lao động, dịch bệnh v.v...).