Bài 35 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2

Cập nhật: 11/01/2015

Bài 35 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2

Có thể bạn quan tâm

bai tap boi duong hoc sinh gioi toan lop 8

 • 2
 • 259
 • 7
“ ... 58 lần ? 20 / Cho bốn số a, b, c, d sao cho ab = 1; ac + bd = 2. Chứng minh rằng 1 - cd khôngthể là số âm 21 / Tìm x biết: 31 987 1 986 1 985 x1 986 1 987 1 985 x1 985 1 987 1 986 x=−−+−−+−− 22 / Cho ... ++++−++−−1 986 321 11 321 11 2 1116/ Chứng minh rằng: 2 222 44447991514079915140 ++=++17/ Chứng minh rằng nếu x + y = 1 và x,y khác 0 thì: 3yx)yx (2 1yx1xy 22 33+−=−−− 18/ So ... bdac1bdac−=+ Chứng minh rằng a= b 23 / Chứng minh bất đẳng thức: )xxxx(xxxxxx54 32 25 2 4 2 3 2 2 2 1+++≥++++ 24 / Cho a1xxx 2 =++. Tính 1xxxP 24 2 +−= theo a ”

Đáy của một lăng trụ đứng là tứ giác

35. Đáy của một lăng trụ đứng là tứ giác, các kích thước cho theo hình 54. Biết chiều cao của lăng trụ là 10cm. Hãy tính thể tích của nó.

Hướng dẫn :

Diện tích đáy của lăng trụ là diện tích của tứ giác ABCD

Ta có :

SABCD  = SABC + SADC

=  .AC.BH +  AC. DK

= .8.3 + . 8.4 = 12 + 16 = 28(cm2) 

Thể tích của lăng trụ là :

V = S.h = 28.10 = 280 (cm3)

Có thể bạn quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài soạn Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 8

 • 2
 • 173
 • 9
“ ... đó:(x+y+z) 2 = 22 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2zyxcbazyxczbyax++=++++===( vì a 2 + b 2 + c 2 = 1) (0 ,25 điểm)⇒ x 2 + y 2 + z 2 + 2xy +2yz + 2xz = x 2 + y 2 + z 2 (0 ,25 điểm)⇒2xy +2yz ... ⇔===2z1yx (0 ,25 điểm)Tính đúng A= (x -1 ) 20 08 +(y -1 ) 20 08 +( z - 1) 20 08 =1 (0,5 điểm) Bài 3: (1,5 điểm) a)P(x)= 3x6x2x2x3x3x2xx 23 4 23 4−−−+−−−+= 2 2 22 22 )1x(1xx)3x()1x()3x)(1xx(+++=−+−++ ... (1,5 điểm) x 2 + 2y 2 + z 2 - 2xy - 2y - 4z + 5 = 0⇔(x - y) 2 + (y - 1) 2 +(z - 2) 2 = 0 (0,5 điểm) ⇔=−=−=−02z01y0yx (0 ,25 điểm) ⇔===2z1yx (0 ,25 điểm)Tính”

Có thể bạn quan tâm

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 2

 • 26
 • 272
 • 0
“ ... đó. Bài 5: (1 điểm) Tính 20 041 3 20 02 2 20 031 20 04 20 051 4131 2 1++++++++=PĐề số >28 Bài 1: (2 điểm) Tính: 20 0 420 022 000 1614 121 086 42 ++++++=ATài liệu bồi dỡng HSG Toán 23 Các ... biết:=31 8 51 8: 1511 2 1443 2 1151 24 61 24 :3011x Bài 2: (2 điểm)So sánh: 20 03 2 120 .117 2 66.63 2 63.60 2 ++++=A và 20 035 80 .765 48. 44544.405++++=B Bài 3: (2 điểm) ... = 20 02; a = 1157 0 ; a = 22 789 ; a = 29 563;a = 29 9537.Tài liệu bồi dỡng HSG Toán 1 Các bộ tài liệu Ôn thi HSG Toán Lớp 8 www.PNE.edu.vnb) 100 320 05 .20 05300 620 04 .20 04+c) )20 05 .20 0 420 0 420 04 .20 0 520 05(19001570”

Có thể bạn quan tâm

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 3

 • 45
 • 135
 • 2
“ ... trình: 22 2 22 2 2 bxxaxbbxax=+Đề số 34 B ộ đề thi Học sinh giỏi Toán Lớp 8 www.PNE.edu.vn a) Rút gọn biểu thức: ++=+aaaaaaaaaAnn 22 22 1 2 344 )2( .3 2 b) Tính ... xxb) 15) 127 ) (23 ( 22 ++ xxxx 2. Cho a, b là các số thoả mÃn 20 05 22 =++ abba. Tính giá trị của biểu thức: 22 2444)()(babababaP++++++=Câu 2: ( 2 điểm)a) Cho p và p 2 + 2 là các số ... điểm)Tính tổng )2) (1(1 5.4.3134 .2 13 .2. 11++++++=nnnSĐề số 32 B ộ đề thi Học sinh giỏi Toán Lớp 8 www.PNE.edu.vn Đề số 5 Bài 1: (2 iểm) Cho biểu thức:30111 20 91 127 1651 22 22 +++++++=xxxxxxxxM1)”

Có thể bạn quan tâm

Slide bài giảng môn toán lớp 8 phép trừ các phân thức đại số

 • 10
 • 316
 • 7
“ ... + 2 23 2 1.( 1).( 1)x x x xx x x+ − − −=− +1 1.( 1).( 1) .( 1)xx x x x x−= =+ − + bÀI TẬPThùc hiÖn phÐp tÝnh sau: 2 2 2 2 2 2 1 1 2 21 1x x x xx x− − + −++ + 2 2 2 2 2 1 ... 6) 2 ( 3)x xx x− −=+3 6 2 6 2 ( 3) 2 ( 3)x x xx x x x− + += =+ + 2. ( 3) 1 2 .( 3)xx x x+= =+b.4 2 2 2 3 2 11x xxx− ++ −−4 2 2 2 ( 3 2) ( 1)1x xxx− − += + +− 2 2 ... − += + +− 2 2 4 2 2 2 ( 1)( 1) 3 2 1 1x x x xx x+ − − + −= +− −4 4 2 2 2 21 3 2 3 31 1x x x xx x− − + − −= =− −a. 2 3 6 2 6 2 6xx x x−−+ +3 ( 6) 2. ( 3) 2 .( 3)xx x x−”

Có thể bạn quan tâm

20 bài tập toán về phân thức đại số toán lớp 8

 • 9
 • 737
 • 86
“ ... y x 2 2 2 3 3 15.5 2 2−−i)a b a ba ba ab b3 3 2 2 2 2 6 6.3 3 2 − ++− + Bài 7. Thực hiện phép tính:a) xx 2 2 5:36b) x yx y 2 5 2 2 18 16 :5 ữ c) x yxy3 5 2 25:153d) ... 6.b) xxyy 2 2 2 .3c) 2 3 2 15 2 .7x yy xd) x yx yx 2 3 2 .5−e) 5 10 4 2 .4 8 2 x xx x+ −− +f) 2 36 3. 2 10 6xx x−+ −g) x y xyx yx y 2 2 2 29 3. 2 6−−h) x ... yxyx y 2 2 2 :36− +e) a ab a bb aa b 2 2 2 : 2 2+ +−−f) x y x xyy xx y 2 2 2 :3 3+ +−−g) 2 21 4 2 4:4 3x xx x x− −+h) 12 9:44155 2 2++−+−xxxxxi) 12 64:77 486 2 2+−−−+xxxxxk)”

Xem nhiều gần đây