Bài 45 trang 123 sgk toán lớp 8 - tập 2

Cập nhật: 11/01/2015

Bài 45 trang 123 sgk toán lớp 8 - tập 2

Có thể bạn quan tâm

bai tap boi duong hoc sinh gioi toan lop 8

 • 2
 • 246
 • 7
“ ... 58 lần ? 20 / Cho bốn số a, b, c, d sao cho ab = 1; ac + bd = 2. Chứng minh rằng 1 - cd khôngthể là số âm 21 / Tìm x biết: 31 987 1 986 1 985 x1 986 1 987 1 985 x1 985 1 987 1 986 x=−−+−−+−− 22 / Cho ... ++++−++−−1 986 321 11 321 11 2 1116/ Chứng minh rằng: 2 222 44447991514079915140 ++=++17/ Chứng minh rằng nếu x + y = 1 và x,y khác 0 thì: 3yx)yx (2 1yx1xy 22 33+−=−−− 18/ So ... bdac1bdac−=+ Chứng minh rằng a= b 23 / Chứng minh bất đẳng thức: )xxxx(xxxxxx54 32 25 2 4 2 3 2 2 2 1+++≥++++ 24 / Cho a1xxx 2 =++. Tính 1xxxP 24 2 +−= theo a ”

Tính thể tích của mỗi hình chop đều dưới đây

45. Tính thể tích của mỗi hình chop đều dưới đây (h58, h59)

Hướng dẫn:

Hình 58:

Đáy của hình chóp là tam giác đều cạnh bằng 10cm

Đường cao của tam giác đều là:

HD =  =  = √75 ≈ 8,66 (cm)Diện tích đáy của hình chóp đều là:

S = .BC.h = . 10. 8,66 = 43,3(cm2)

Thể tích hình chóp đều là:

V =. S.  h1 = . 43,3 .12 = 173,2(cm3)

Hình 59:

Đường cao của tam giác đều BDC:

h = 

=  = √48 ≈6,93(cm)

Diện tích đáy của hình chóp đều là:

S = .BC.h = .8.6,93 = 27,72(cm2)

Thể tích hình chóp đều là:

V = . S.  h1 = . 27,72. 16,2 =149,69(cm3)

Có thể bạn quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài soạn Đề thi học sinh giỏi Môn Toán lớp 8

 • 2
 • 164
 • 9
“ ... đó:(x+y+z) 2 = 22 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2zyxcbazyxczbyax++=++++===( vì a 2 + b 2 + c 2 = 1) (0 ,25 điểm)⇒ x 2 + y 2 + z 2 + 2xy +2yz + 2xz = x 2 + y 2 + z 2 (0 ,25 điểm)⇒2xy +2yz ... ⇔===2z1yx (0 ,25 điểm)Tính đúng A= (x -1 ) 20 08 +(y -1 ) 20 08 +( z - 1) 20 08 =1 (0,5 điểm) Bài 3: (1,5 điểm) a)P(x)= 3x6x2x2x3x3x2xx 23 4 23 4−−−+−−−+= 2 2 22 22 )1x(1xx)3x()1x()3x)(1xx(+++=−+−++ ... (1,5 điểm) x 2 + 2y 2 + z 2 - 2xy - 2y - 4z + 5 = 0⇔(x - y) 2 + (y - 1) 2 +(z - 2) 2 = 0 (0,5 điểm) ⇔=−=−=−02z01y0yx (0 ,25 điểm) ⇔===2z1yx (0 ,25 điểm)Tính”

Có thể bạn quan tâm

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 2

 • 26
 • 258
 • 0
“ ... đó. Bài 5: (1 điểm) Tính 20 041 3 20 02 2 20 031 20 04 20 051 4131 2 1++++++++=PĐề số >28 Bài 1: (2 điểm) Tính: 20 0 420 022 000 1614 121 086 42 ++++++=ATài liệu bồi dỡng HSG Toán 23 Các ... biết:=31 8 51 8: 1511 2 1443 2 1151 24 61 24 :3011x Bài 2: (2 điểm)So sánh: 20 03 2 120 .117 2 66.63 2 63.60 2 ++++=A và 20 035 80 .765 48. 44544.405++++=B Bài 3: (2 điểm) ... thức sau: 20 07 129 63+++++=A40 .8. 387 .6.4 12. 53 .2 +=B 20 061 3 20 04 2 20051 20 06 20 07 20 06 4 20 063 20 06 2 2006++++++++=CCâu 2: (5 điểm)1) Tìm các giá trị của a để số 5 123 aa) Chia”

Có thể bạn quan tâm

Bộ đề thi học sinh giỏi toán lớp 8 tập 3

 • 45
 • 132
 • 2
“ ... trình: 22 2 22 2 2 bxxaxbbxax=+Đề số 34 B ộ đề thi Học sinh giỏi Toán Lớp 8 www.PNE.edu.vn a) Rút gọn biểu thức: ++=+aaaaaaaaaAnn 22 22 1 2 344 )2( .3 2 b) Tính ... với mọi số nguyên dơng ta có:5 12 5 24 7 121 20 2 345 xxxxxA ++++= luôn luôn là số nguyên dơng.b) Rút gọn: 1 1 22 224 2641 620 24++++++++++=xxxxxxxxBCâu 2: (2 điểm) Bạn A hỏi bạn B: năm ... xxb) 15) 127 ) (23 ( 22 ++ xxxx 2. Cho a, b là các số thoả mÃn 20 05 22 =++ abba. Tính giá trị của biểu thức: 22 2444)()(babababaP++++++=Câu 2: ( 2 điểm)a) Cho p và p 2 + 2 là các số”

Có thể bạn quan tâm

Slide bài giảng môn toán lớp 8 phép trừ các phân thức đại số

 • 10
 • 314
 • 7
“ ... + 2 23 2 1.( 1).( 1)x x x xx x x+ − − −=− +1 1.( 1).( 1) .( 1)xx x x x x−= =+ − + bÀI TẬPThùc hiÖn phÐp tÝnh sau: 2 2 2 2 2 2 1 1 2 21 1x x x xx x− − + −++ + 2 2 2 2 2 1 ... 6) 2 ( 3)x xx x− −=+3 6 2 6 2 ( 3) 2 ( 3)x x xx x x x− + += =+ + 2. ( 3) 1 2 .( 3)xx x x+= =+b.4 2 2 2 3 2 11x xxx− ++ −−4 2 2 2 ( 3 2) ( 1)1x xxx− − += + +− 2 2 ... − += + +− 2 2 4 2 2 2 ( 1)( 1) 3 2 1 1x x x xx x+ − − + −= +− −4 4 2 2 2 21 3 2 3 31 1x x x xx x− − + − −= =− −a. 2 3 6 2 6 2 6xx x x−−+ +3 ( 6) 2. ( 3) 2 .( 3)xx x x−”

Có thể bạn quan tâm

20 bài tập toán về phân thức đại số toán lớp 8

 • 9
 • 720
 • 86
“ ... y x 2 2 2 3 3 15.5 2 2−−i)a b a ba ba ab b3 3 2 2 2 2 6 6.3 3 2 − ++− + Bài 7. Thực hiện phép tính:a) xx 2 2 5:36b) x yx y 2 5 2 2 18 16 :5 ữ c) x yxy3 5 2 25:153d) ... 6.b) xxyy 2 2 2 .3c) 2 3 2 15 2 .7x yy xd) x yx yx 2 3 2 .5−e) 5 10 4 2 .4 8 2 x xx x+ −− +f) 2 36 3. 2 10 6xx x−+ −g) x y xyx yx y 2 2 2 29 3. 2 6−−h) x ... yxyx y 2 2 2 :36− +e) a ab a bb aa b 2 2 2 : 2 2+ +−−f) x y x xyy xx y 2 2 2 :3 3+ +−−g) 2 21 4 2 4:4 3x xx x x− −+h) 12 9:44155 2 2++−+−xxxxxi) 12 64:77 486 2 2+−−−+xxxxxk)”

Xem nhiều gần đây