Bài tập 3 - Trang 68 - SGK Hình học 12

Cập nhật: 10/01/2015

Bài tập 3 - Trang 68 - SGK Hình học 12

Có thể bạn quan tâm

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh thpt miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “quang hình học ” vật lý lớp 11 - nâng cao

 • 177
 • 407
 • 4
“ ... 1 .3. Bài tập vật lý và thực trạng dạy học vật lý, bài tập vật lý ở trƣờng trung học phổ thông miền núi hiện nay. 1 .3. 1. Bài tập vật lý 1 .3. 1.1. Một số quan niệm về bài tập vật lý Bài tập ... 133 Chƣơng III. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 134 3. 1. Mục đích của thực nghiệm sƣ phạm (TNSP) 134 3. 2 Nhiệm vụ của TNSP 134 3. 3. Đối tƣợng và cơ sở TNSP 134 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học ... 76 2.5 .3. Lựa chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2.5.4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 2.5.5 Hƣớng dẫn học sinh giải bài tập 84”

Tính tọa độ các đỉnh của hình hộp.

3. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' biết A = (1; 0; 1), B = (2; 1; 2), D = (1; -1; 1),

C' (4; 5; -5). Tính tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp.

Hướng dẫn giải:

Xét hình hộp ABCD.A'B'C'D' (H. 55)

 Ta có    (1; 1; 1) ;  ( 0; -1; 0)

Gọi C(x; y; z) thì

(1 - x; y; z-1)

 = (1; 0; 1);

Vậy x = 2, y = 0, z = 2 tức C(2; 0; 2).

Ta có  = (2; 5; -7) = .

Từ đó ta tìm được A'(3; 5; -6), B'(4; 6; -5), D'(3; 4; -6) bằng cách sử dụng tính chất:

Tọa độ của một vectơ bằng hiệu các tọa độ tương ứng của điểm ngọn trừ đi tọa độ tương ứng của điểm gốc của vectơ đó.

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “Quang hình học” lớp 11 nâng cao

 • 10
 • 279
 • 5
“ ... nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh ở THPT miền núi( luận văn thạc s - Năm 199 9- HSPTN), Đào Qu ang Th ành - Tích cực hoá hoạt động học tập vật lý của học sinh PTTH miền núi trên ... v à sử dụng h ệ th ống bài tập ph ần qu ang hình h ọc 77 2.5.5 H ƣớng dẫn h ọc sinh gi ải bài tập 84 KẾT LUẬ N CH ƢƠNG II 133 Chƣơng III. TH ỰC NGH IỆM SƢ PHẠ M 134 3. 1. Mụ c đí ch củ a thực ... hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “Quang hình học lớp 11 nâng cao II. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Qú a trình dạy-h ọc bài tập v ật lý ở trƣờng TH PT”

Có thể bạn quan tâm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC, HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN “QUANG HÌNH HỌC ” VẬT LÝ LỚP 11, NÂNG CAO

 • 177
 • 81
 • 0
“ ... tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 43 * Phân loại theo nội dung: Ngƣời ta chia bài tập theo các đề tài của tài liệu Vật lý. Ví dụ: Bài tập học, bài tập nhiệt học, ... 76 2.5 .3. Lựa chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2.5.4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 2.5.5 Hƣớng dẫn học sinh giải bài tập 84 ... 133 Chƣơng III. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 134 3. 1. Mục đích của thực nghiệm sƣ phạm (TNSP) 134 3. 2 Nhiệm vụ của TNSP 134 3. 3. Đối tƣợng và cơ sở TNSP 134 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học”

Có thể bạn quan tâm

Biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi day học bài tập vật lý phần Quang hình học

 • 177
 • 57
 • 0
“ ... 1 .3. Bài tập vật lý và thực trạng dạy học vật lý, bài tập vật lý ở trƣờng trung học phổ thông miền núi hiện nay. 1 .3. 1. Bài tập vật lý 1 .3. 1.1. Một số quan niệm về bài tập vật lý Bài tập ... dạy bài tập phần quang hình học hiện nay 76 2.5 .3. Lựa chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2.5.4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 ... và những kết quả trong học tập của học sinh 136 3. 5.2. Kết quả định lƣợng của các bài kiểm tra 136 3. 6. Tiến hành TNSP 137 3. 7. Kết quả và xử lý kết quả TNSP 137 3. 7.1. Kết quả quan sát”

Có thể bạn quan tâm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ + HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO

 • 5
 • 149
 • 9
“ ... lấy 3viên bi ngẫu nhiên là màu đỏ là:A. 3 5 3 12 CCB. 3 12 3 5CCC. 3 5 3 12 AAD. 3 12 3 5AA[<br>] Lớp11A có 50 em, trong đó có 30 nam,20nữ xác suất để chọn ngẫu nhiên 2 học ... công biết rằng mọi người của tổ đều có thể làm được?a. 3 A 12 b. 3 C 12 c. 3 3A .C 12 12 d. 3 A9[<br>]Cho 6 chữ số :1,2 ,3, 4,5,6.Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau lấy từ ... = - 2 ?a. Q(4; - 8) b. N(4;8) c. P( - 8;4) d. S( - 4; - 8)[<br>]Cho đường thẳng d có phương trình 2x+y - 3 =0.Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k =2 biến d thành đường thẳng nào?a. 2x+y - 6=0”

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Giáo án bài tập và thực hành 5 - Tin học 12 docx

 • 2
 • 766
 • 2
“ ... vàtrả lời. 3. Nội dung bài giảng: 3. 1. Nội dung 3. 1.1. Hoạt động 1 (45 phút) 3. 1.1.1. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Chuẩn bị của giáo viên Chuẩn bị của học sinh - Hướng dẫn học sinh tạo ... bảng - Về thái độ: Hình thành ý thức tự giác, thao tác nhanh nhẹn, chính xác.2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Giáo viên: Giáo án, kiến thức, kĩ năng thuyết trình, giảng giải - Học sinh: ... 28/10/2008Ngày giảng 31 /10/2008Tiết 21+22BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 51. Mục tiêu của bài giảng: - Về kiến thức: Hiểu khái niệm liên kết giữa các bảng và cách tạo CSDL gồm có nhiều bảng - Về kĩ năng: Rèn”

Có thể bạn quan tâm

luận văn: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN “QUANG HÌNH HỌC ” VẬT LÝ LỚP 11 - NÂNG CAO docx

 • 177
 • 34
 • 0
“ ... 1.21 1.22, 1. 23 6 Tiết 72. Lăng kính 2.1,2.2, 2 .3 2.4, 2.5 7 Tiết 73. Thấu kính mỏng 3. 1, 3. 2, 3. 3 8 Tiết 74. ( tiếp) 3. 4,5.5, 3. 6 3. 7, 3. 8, 3. 9 9 Tiết 75. Bài tập về lăng kính ... triển tƣ duy cho học sinh. Bài tập 1.14, 1.15,1.16, 1.17 là bài tập rất thực tế, gần gũi với học sinh và khi giải bài tập này rèn luyện kỹ năng vẽ hình cho học sinh. Bài 1.19 là bài tập vận dụng ... tƣợng phản xạ toàn phần để giải bài tập. Các bài tập cơ bản trên là cơ sở để HS giải các bài tập phức hợp Từ bài 1. 13 đến 1. 23 là các bài tập tổng hợp, các bài tập này vận dụng công thức định”

Có thể bạn quan tâm

dạy giải bài tập về véc tơ trong hình học lớp 10

 • 29
 • 2
 • 6
“ ... quả học tập của học sinh lớp 10 chọn trường PTDT nội trú năm học 201 0-2 011, 2011 - 2 012 và lớp 10 Hóa, Anh, Toán trong học lỳ I năm học 201 2-2 0 13. 27 Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong hình học ... uuur. 13 APCBNM Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong hình học lớp 10 nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinhebooktoan.comChứng minh SQ ⊥ PR Bài 13: Bài 2 3-< /b> tr41-SBT-HH10-nâng caoCho hình ... giải toán cho học sinh. 3. Đối tượng nghiên cứu 3. 1. Phương pháp giải bài tập hình học phẳng bằng phương pháp véc tơ 3. 2. Các bài tập hình học phẳng bằng phương pháp véc tơ hình học lớp 104.”

Có thể bạn quan tâm

Bài tập Quan hệ vuông góc hình học không gian

 • 5
 • 71
 • 14
“ ... Tng đài t vn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - NKIODACBSM//()()HK BDHK SAC HK AIBD SAC    Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi tâm O, SA = SC, ... hc Luyn thi Quc gia PEN-C: Môn Toán (Thy Lê Bá Trn Phng) Hàm s Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 3 - Gii: a. Vì H ... PEN-C: Môn Toán (Thy Lê Bá Trn Phng) Hàm s Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 4 - 1. BC  AB (gi thit ABCD là hình”

Xem nhiều gần đây