Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là gì ?

Cập nhật: 08/01/2015

Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là gì ?

Có thể bạn quan tâm

Vai trò của con người trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

 • 26
 • 48
 • 0
“ ... triển cao rồi mới xây dựng hội chủ nghĩa, cũng không phải xây dựng xong những con ngời xà hội chủ nghĩa rồi mới xây dựng chủ nghĩa hội. Việc xây dựng con ngời xà hội chủ nghĩa phải đợc đặt ... tộc. Ngời khẳng định, chủ nghĩa hội sẽ tạo ra những con ngời xà hội chủ nghĩa những con ngời xà hội chủ nghĩa lại chủ thể của toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội. 2. T tởng Hồ ... trình xây dựng chủ nghĩa hội thành công. Khẳng định con ngời mục tiêu của chủ nghĩa hội bởi vì mục tiêu của chủ nghĩa hội con ngời đợc giải phóng, nhân dân lao động đợc làm chủ”

Những nhiệm vụ chính của giai đoạn này là : xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản.

Những nhiệm vụ chính của giai đoạn này là : xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản, đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể thông qua hình thức hợp tác xã và tiến hành công nghiệp hoá nhằm xoá bỏ tình trạng nghèo nàn, lạc hậu từ lâu đời, xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất. Ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

 • 21
 • 37
 • 0
“ ... chế chính sách ,và các đòn bẩy kinh tế để phát triển sản xuất phục vụ mọi nhu cầu của hội. Xây dựng chủ nghĩa hội, bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của hội ... hiện ra mâu thuẫn cơ bản của hội T bản mâu thuẫn giữa tính chất xà hội hoá của sản xuất với chế độ chiếm hữu t nhân T bản chủ nghĩa, mâu thuẫn đó cơ sở sâu xa làm nảy sinh các mâu thuẫn ... không còn nền kinh tế t bản, nhng cũng cha hoàn toàn nền kinh tế xà hội chủ nghĩa. Bởi vậy công cuộc cải tạo xà hội chủ nghĩa phải chú ý đến đặc điểm của sự tồn tại khách quan của nền kinh”

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Báo cáo " XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI HỌC TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI " pptx

 • 10
 • 29
 • 1
“ ... cuộc xây dựng chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sản. hội học có vị trí quan trọng trong việc dự báo sự phát triển của các quan hệ hội, lối sống hội chủ nghĩa và ý thức hội. Dự ... lý của các nhu cầu và những khuôn mẫu của hoạt động tiêu dùng nhiệm vụ thường xuyên của hội học. Như vậy, hội học (cũng như mọi khoa học hội khác) thực hiện nhiệm vụ xây dựng của ... đoạn nhất định trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội. Chẳng hạn việc thực hiện một trong những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa hội “làm theo năng lực, hưởng theo lao động” có những đặc trung”

Có thể bạn quan tâm

Phương hướng và giải pháp nhằm hướng các tôn giáo đồng hành cùng dân tọc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở viêt nam

 • 159
 • 20
 • 0
“ ... cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa x hội 78 PHầN III Tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa x hội ở Việt Nam Hiện nay- Phơng hớng và những giải pháp ... trọng của lợi ích chung trong các mối quan hệ hội, còn chủ nghĩa Mác- thì lợi ích toàn hội . Học thuyết hội Thiên Chúa giáo cái nền mà từ đó xuất hiện rất nhiều các học thuyết hội ... đều công dân của nước Việt Nam và có nhiệm vụ chiến đấu cho nền độc lập hoàn toàn của Tổ quốc”72. Ngay khi Cách mạng tháng Tám thành công, trong công cuộc kháng chiến cứu nước cũng như xây”

Có thể bạn quan tâm

Đề tài: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay” potx

 • 23
 • 4
 • 0
“ ... chế chính sách ,và các đòn bẩy kinh tế để phát triển sản xuất phục vụ mọi nhu cầu của hội. Xây dựng chủ nghĩa hội, bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của hội ... không còn nền kinh tế t bản, nhng cũng cha hoàn toàn nền kinh tế xà hội chủ nghĩa. Bởi vậy công cuộc cải tạo xà hội chủ nghĩa phải chú ý đến đặc điểm của sự tồn tại khách quan của nền kinh ... hội chủ nghĩa. Đến năm 1992 đờng lối đó đà đợc cụ thể hoá. Khi nghiên cứu xà hội T bản Các Mác phát hiện ra mâu thuẫn cơ bản của hội T bản mâu thuẫn giữa tính chất xà hội hoá của sản”

Có thể bạn quan tâm

Tiểu luận kinh tế chính trị: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay”. pps

 • 25
 • 9
 • 0
“ ... chế chính sách ,và các đòn bẩy kinh tế để phát triển sản xuất phục vụ mọi nhu cầu của hội. Xây dựng chủ nghĩa hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của hội ... bản Các Mác phát hiện ra mâu thuẫn cơ bản của hội Tư bản mâu thuẫn giữa tính chất hội hoá của sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân Tư bản chủ nghĩa, mâu thuẫn đó cơ sở sâu xa làm ... đã xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, tiến thẳng lên chủ nghĩa hội, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. * Việt Nam trong thời kì đầu đi lên chủ nghĩa hội. Sau 30/4/1975 nước”

Có thể bạn quan tâm

Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay ppsx

 • 24
 • 3
 • 0
“ ... bản chủ nghĩa. Mâu thuẫn đó cơ sở sâu xa làm nảy sinh các mâu thuẫn khác và quy định sự vận động phát triển của xã hội tư bản. Từ đó các ông đi đến dự ... nhấn mạnh việc xây dựng chế độ công hữu, coi đó cái duy nhất để xây dựng quan hệ sản xuất mới. Điều đó lại tiếp tục được làm rõ trong Đại hội IX: ... dịch vụ có công nghệ cao, xây dựng kết cấu hạ tầng. Phát triển các thành phần kinh tế không phải công việc dễ dàng và càng không thể hoàn thành trong một thời”