Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu

Cập nhật: 08/01/2015

Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu

Có thể bạn quan tâm

Quy luật mâu thuẫn và những biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.DOC

 • 21
 • 240
 • 0
“ ... công cuộc đổi mới nớc ta là cơ sở chủ yếu nhất để không ngừng đổi mới phát triển t duy. Vào những năm đầu của công cuộc đổi mới nớc ta, khi mà Liên Xô các nớc xà hội chủ nghĩa Đông ... tác động khá rõ đến mọi mặt của đời sống xà hội để lại đó những dấu ấn của mình về mặt văn hoá Sự đan xen chi phối mÃnh liệt của các nhân tố khác của đời sống xà hội trong bối cảnh của ... đổi không ngừng. Vì vậy, mâu thuẫn là nguồn gốc động lực của mọi quan niệm mới. Nh chúng ta đà biết, từ khi chủ nghĩa hội đợc xây dựng, tất cả các nớc xà hội chủ nghĩa đều thực hiện nền”

Cũng như tình hình ở Liên Xô, từ cuối những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế.

Cũng như tình hình ở Liên Xô, từ cuối những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế và chính trị ngày càng gay gắt.
Sản xuất công nghiệp và nông nghiệp suy giảm ; buôn bán với nước ngoài giảm sút; số tiền nợ nước ngoài tăng lên (chỉ riêng Ru-ma-ni: năm 1980 nợ nước ngoài 11 tỉ đô la Mĩ (USD), năm 1989 lên tới 21 tỉ USD). Các cuộc đình công của công nhân kéo dài, quần chúng xuống đường biểu tình... Chính phủ nhiều nước Đông Âu đã đàn áp các phong trào quần chúng, không đề ra các cải cách cần thiết và đúng đắn.
Tới cuối năm 1988, khủng hoảng lên tới đỉnh cao. Khởi đầu từ Ba Lan, sau đó lan nhanh sang các nước Hung-ga-ri, Tiệp Khắc, Cộng hoà Dân chủ Đức. Ru-ma-ni, Bun-ga-ri, Nam Tư và An-ba-ni. Ở các nước này, mít tinh, biểu tình diễn ra dồn dập đòi cải cách kinh tế, thực hiện đa nguyên về chính trị, tiến hành tổng tuyển cử tự do mà mũi nhọn đấu tranh nhằm vào đảng cộng sản cầm quyền.
Lợi dụng thời cơ đó, lại được sự tiếp sức của chủ nghĩa đế quốc bên ngoài, các thế lực chống chủ nghĩa xã hội ra sức kích động quần chúng, đẩy mạnh các hoạt động chống phá.
Ban lãnh đạo các nước Đông Âu đã phải chấp nhận từ bỏ quyền lãnh đạo của đảng cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị và tiến hành tổng tuyển cử tự do.
Kết quả là, qua tổng tuyển cử ở hầu hết các nước Đông Âu, các thế lực chống chủ nghĩa xã hội đã thắng cử, giành được chính quyền nhà nước ; các đảng cộng sản bị thất bại, không còn nắm chính quyền. Như thế, tới cuối năm 1989 chế độ xã hội chủ nghĩa đã bị sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu.
Chính quyền mới ở các nước Đông Âu đều tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin, thực hiện đa nguyên về chính trị và chuyển nền kinh tế theo cơ chế thị trường với nhiều thành phần sở hữu. Tên nước và ngày quốc khánh đều thay đổi theo hướng chung chỉ gọi là nước cộng hòa.
Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô đã kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Ngày 28 -6 - 1991, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) quyết định chấm dứt hoạt động và ngày 1 - 7-1991, Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố giải thể. Đây là một tổn thất hết sức nặng nề đối với phong trào cách mạng thế giới cũng như đối với các lực lượng tiến bộ và các dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập, chủ quyền dân tộc, hòa bình ổn định và tiến bộ xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.DOC

 • 29
 • 717
 • 4
“ ... vận động tổng quát của lịch sử nhân loại, sự phát triển của hội loài ngời sẽ tiến tới chủ nghĩa cộng sản, mà giai đoạn thấp của nó là chủ nghĩa hội. Chủ nghĩa hội không đói lập với ... thành công của cách mạng Việt Nam. Nhng kể từ khi kết thúc chiến tranh do hậu quả nặng nề của nó để lại, do cấm vận của các nớc đế quốc do không còn viện trợ của các nớc xà hội chủ nghĩa nữa ... một cách bất hợp lý của hội do nền KTTT TBCN tạo ra. Nếu nền KTTT TBCN dựa trên sự khai thác của các quốc gia, của các khu vực phát triển, đối với tài nguyên lao động của các vùng, các”

Có thể bạn quan tâm

Công nghiệp hoá hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.DOC

 • 36
 • 49
 • 0
“ ... lao ý nghĩa quyết định của nhân tố con ngời - chủ thể của mọi sáng tạo , mọi nguồn của cải vật chất văn hoá tinh thần , phải có sụ thay đổi sâu sắc cách nhìn , cách nghĩ , cách hành động ... trình xây dựng một xà hội văn minh , cải biến căn bản các ngành kinh tế , các hoạt động xà hội theo phong cách của nền công nghiệp hiện đại , tạo ra sự tăng trởng kinh tế - xà hội bền vững , không ... nớc cuộc sống của nhân dân . Để đạt đợc tốc độ tăng trởng tổng sản phẩm trong nớc ( GDP ) liên tục đát khoảng 8% những năm qua , ngoài yếu tố chuyển đổi cơ chế , mở cửa , chủ động , hội”

Có thể bạn quan tâm

tìm hiểu quá trình hình thành và thành tựu của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới từ 1917 đến 1991

 • 115
 • 30
 • 0
“ ... không tưởng tiểu tư sản Nga, chủ trưởng xây dựng chủ nghĩa hội dựa vào nông dân công nông thôn; phủ nhận sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Nga; phủ nhận vai trò cách mạng vai ... xây dựng những cơ sở kinh tế- hội chủ nghĩa, nghĩa là bước đầu xây dựng được những nền móng kinh tế, chính trị, hội, dẫn đến chế độ hội chủ nghĩa được xác lập Liên Xô.Từ năm 1937, ... quốc: Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Nga với chế độ quân chủ chuyên chế của Nga hoàng Mâu thuẫn giữa địa chủ nông dân Mâu thuẫn giữa tư sản vô sản Mâu thuẫn giữa đế quốc Nga các”

Có thể bạn quan tâm

Đề tài: Cấu trúc nhân cách và các yếu tố cần tạo lập để hình thành nhân cách của con người tiến bộ trong chế độ xã hội chủ nghĩa potx

 • 25
 • 57
 • 0
“ ... đườnghình thành nhân cách con người. Bằng giao tiếp, con người gia nhập vào các quan hệ hội, lĩnh hội nền văn hóa hội, các chuẩn mực hội “tổng hòa các mối quan hệ hội thành bản chất ... giáo dục của hội ta là chủ nghĩa Mac - Lênin tư tưởng Hô Chí Minh, đó lànhững lý luận tư tưởng khoa học, cách mạng, thấmđẫm chủ nghĩa nhân văn cao cả. - Từng bước hoàn thiện mở rộng ... nhiên, với hội bản thân.4 thể trở thành một con người, một nhân cách. Nhân cách đó là sản phẩm của hội. Quan hệ sản xuất là một thuộc tính của hội, quy định nộidung của nhiều nét”

Có thể bạn quan tâm

TIỂU LUẬN: Quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội,con đường phát triển tất yếu của cách mạng Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta hiện nay pot

 • 29
 • 83
 • 0
“ ... yếu của cách mạng hội Chủ nghĩa nước ta hiện nay. 1. Hình thái Kinh tế - hội của Mác trong cuộc cách mạng hội Chủ nghĩa nước ta hiện nay. Nước ta quá độ lên Chủ nghĩa hội ... trưởng thành về Kinh tế của Hình thái Kinh tế - hội Cộng sản chủ nghĩa. Đặc trưng của Chủ nghĩa hội là một chế độ hội được xây dựng trên cơ sở từng bước thiết lập chế độ sở hữu hội ... chất của Chủ nghĩa hội. Mặc dù trong những năm qua tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, chế độ hội Chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu sụp đổ khiến Chủ nghĩa hội tạm thời lâm vào”

Có thể bạn quan tâm

Vận dụng quan điểm toàn diện vào xây dựng và phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam

 • 16
 • 20
 • 0
“ ... thức vận dụng sai lầm lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội đà dẫn đến những thất bại to lớn nh sự sụp đổ của hệ thống các nớc XHCN Liên xô các nớc Đông ... xu thế của thời đại. Điều đó cũng thể hiện sự quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN nớc ta là một tất yếu lịch sử. Chủ nghĩa hội Việt nam, theo cách nói tóm tắt mộc mạc của Chủ tịch ... điểm toàn diện vào sự nghiệp xây dựng CNXH nớc ta2.1-Quá độ lên chủ nghĩa hội, bỏ qua chế độ TBCN Việt nam là một tất yếu lịch sử.Nớc ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là một”

Có thể bạn quan tâm

Qúa trình khủng hoảng & tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô doc

 • 10
 • 90
 • 1
“ ... chế độ XHCN Liên Xô tồn tại sau 74 năm tồn tại 2. Cuộc khủng hoảng tan của chế độ XHCN các nước Đông Au. - Cuối những năm 70 đầu những năm 80 các nước Đông Âu khủng ... khủng hoảng chính trị trầm trọng sự sụp đổ của liên xô , các Nước Đông Âu , hôm nay chúng ta nghiên cứu về sự khủng hoảng tan của Liên Xô các nước Đông Âu H ? H T ... hết các nước đông Âu. 1991 hệ thống XHCN tan rã. A . PHẦN CHUẨN BỊ I/. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 về kiến thức -Nắm được Q. trình khủng hoảng & tan của chế độ XHCN L. xô -các nước”

Có thể bạn quan tâm

ĐỀ TÀI: Quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội,con đường phát triển tất yếu của cách mạng Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta pot

 • 25
 • 28
 • 0
“ ... chất của Chủ nghĩa hội. Mặc dù trong những năm qua tình hình thế giới có nhiều diễn biếnphức tạp, chế độ hội Chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu sụp đổ khiến Chủ nghĩa hội tạm thời lâm vào ... Luận VănĐỀ TÀI: Quá độ lên Chủ nghĩa hội, conđường phát triển tất yếu của cách mạng hội Chủ nghĩa nước ta Thực chất của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa hội là thời kỳ đấu tranhquyết ... quá độ. Đặc điểm nổi bật của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội của nước ta lànhững nhân tố của hội mới tân tiến của hội cũ đan xen lẫn nhau đấu tranh với nhau trên mọi lĩnh vực của”

Có thể bạn quan tâm

NẮM VỮNG và vận DỤNG SÁNG tạo các NGUYÊN lý CHỦ NGHĨA mác LÊNIN vào sự NGHIỆP đổi mới ở VIỆT NAM bài học rút RA từ sự KHỦNG HOẢNG, sụp đổ của CHẾ độ xã hội CHỦ NGHĨA ở LIÊN xô và ĐÔNG âu

 • 24
 • 23
 • 0
“ ... sâu sắc đặtra những thách thức mới đối với triết học Mác. Cuộc khủng hoảng toàn diện hàng loạt nước hội chủ nghĩa dẫn đến sự sụp đổ của chế độ hội chủ nghĩa 13 Liên xô Đông Âu ... nhân dân lao động. Đây cũng là sựkhác biệt căn bản giữa chế độ hội chủ nghĩa với chế độ hội cũ - hội tư bản chủ nghĩa. Trong hội tư bản chủ nghĩa quần chúng nhân dân laođộng không ... do… Những hoạt động trênđây làm tê liệt mọi sinh hoạt của đất nước, đẩy chế độ hội chủ nghĩa lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện trầm trọng. Đảng Nhà nước các nước Đông Âu lần lượt buộc”