Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

Cập nhật: 08/01/2015

Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX

Có thể bạn quan tâm

Liên xô và các nướcĐông Âu (từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX)

 • 12
 • 374
 • 1
“ ... sách đối ngoại củaLiên Xô từ 3) Chính sách đối ngoại củaLiên Xô từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 là : 1945 đến nửa đầu những năm 70 là :a.a.Muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, Muốn ... HIỆN ĐẠI TỪ Ị ỬCH S HIỆN ĐẠI TỪ Ị ỬNĂM 1945 ĐẾN NAYNĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG ICHƯƠNG ILIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAITRANH THẾ GIỚI ... quốc phòng của đất nước.mạnh quốc phòng của đất nước. b) Thành tựu về kinh tế :b) Thành tựu về kinh tế :Hoàn thành kế hoạch 5 năm (1945 – 1950) Hoàn thành kế hoạch 5 năm (1945 – 1950)”

Ngay khi được tin phát xít Nhật đầu hàng, nhân dân nhiều nước Đông Nam Á đã nổi dậy.

Ngay khi được tin phát xít Nhật đầu hàng, nhân dân nhiều nước Đông Nam Á đã nổi dậy, tiến hành khởi nghĩa vũ trang, lật đổ ách thống trị của phát xít, thành lập chính quyền cách mạng, tiêu biểu là các nước In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Lào.
Ba nước này lần lượt tuyên bố độc lập : In-đô-nê-xi-a - ngày 17 - 8 - 1945, Việt Nam - ngày 2 - 9 - 1945 và Lào - ngày 12 - 10 - 1945.
Phong trào đấu tranh lan nhanh sang các nước Nam Á và Bắc Phi.
Nhiều nước ở hai khu vực này liên tiếp nổi dậy giành độc lập như Ấn Độ 19-4-6 - 1950), Ai Cập (1952), An-giê-ri (1954 - 1962) v.v...
Năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.
Ngày 1 - 1 - 1959, cuộc Cách mạng nhân dân ở Cu-ba dưới sự lãnh đạo của Pa-đen Cát-xtơ-rô đã giành thắng lợi. Chế độ độc tài thân Mĩ bị lật đổ.
Như vậy, tới giữa những năm 60 của thế kỉ XX, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc - thực dân về cơ bản đã bị sụp đổ. Đến năm 1967, hệ thống thuộc địa chỉ còn 5,2 triệu km2 với 35 triệu dân, tập trung chủ yếu ở miền Nam châu Phi.

Có thể bạn quan tâm

Liên Xô và các nước Đông Âu (từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX)(tiết 2)

 • 14
 • 907
 • 6
“ ... VÀ CÁC NƯỚC BÀI 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (Từ 1945 đến giữa những ĐÔNG ÂU (Từ 1945 đến giữa những năm 70 củathế kỷ XX) năm 70 củathế kỷ XX) LIÊN XÔLIÊN XÔĐÔNG ÂUĐÔNG ÂUSỰ HÌNH ... CNXH (Từ 1950 2) Tiến hành xây dựng CNXH (Từ 1950 đến những năm 70 của thế kỷ XX) đến những năm 70 của thế kỷ XX) a) Nhiệm Vụ :a) Nhiệm Vụ :Xoá bỏ bóc lột của tư sản.Xoá bỏ bóc lột của tư ... HIỆN ĐẠI TỪ Ị ỬCH S HIỆN ĐẠI TỪ Ị ỬNĂM 1945 ĐẾN NAYNĂM 1945 ĐẾN NAY CHƯƠNG ICHƯƠNG ILIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAITRANH THẾ GIỚI”

Có thể bạn quan tâm

Bài 3 - Hình minh hoạ : Các nước giành độc lập từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX

 • 3
 • 21
 • 0
“ ... giành độc lập từ 1945 đến Hình minh hoạ : các nước giành độc lập từ 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX giữa những năm 60 của thế kỷ XX Bài 3 LÀO 12.10 .1945 VIỆT NAM 2.9 .1945 In-đô–nê-xi-a17.08 .1945 ... 12.10 .1945 VIỆT NAM 2.9 .1945 In-đô–nê-xi-a17.08 .1945 Lược đồ minh hoạ - Các nước giành độc lập từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX Bài 3 ”

Có thể bạn quan tâm

Giáo án lịch sử 9 - Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX pptx

 • 9
 • 40
 • 0
“ ... các nước Đông Au từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX I. Mục tiêu 1. Về kiến thức - Giúp HS nắm được những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ... nhân của sự tan rã đó như thế -Tổ chức thực hiện: - GV cho HS đọc SGK tìm hiểu về diễn biến của Liên bang Xô Viết trong SGK thông qua việc yêu cầu HS nêu những sự kiện về sự sụp đổ của ... Tuy nhiên, nó cũng bộc lộ những hạn chế , sai lầm và thiếu sót, cùng với sự chống phá của các thế lực đế quốc bean ngoài CNXH đã từng tồn tại và phát triển hơn 70 năm đã khủng hoảng và tan”

Có thể bạn quan tâm

Liên xô và các nước đông âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90

 • 27
 • 13
 • 0
“ ... NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . I. LIÊN XÔ2 / Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH từ năm 1950 đến những năm 70 của thế XX. Hội ... VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . 2 / Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH từ năm 1950 đến những năm 70 của thế XX. I. LIÊN XÔ ... đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu .2 / Tiến hành xây dựng CNXH ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) (đọc thêm)BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG”

Có thể bạn quan tâm

bài giảng lịch sử 9 bài 1 liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ xx

 • 9
 • 3
 • 0
“ ... NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . TIẾT 2 : II. ĐÔNG ÂU 1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu .2. Tiến hành xây dựng CNXH ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế ... CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . Thời gian Tên Nước Ba Lan ( 7/1944)7/1944 Ba LanRu-ma-ni( 8/1944)8/1944 Ru-ma-niHung-ga-ni( 4 /1945) 4 /1945 Hung-ga-niTiệp ... thành những nước công nông nghiệp .- Bộ mặt kinh tế – xh của đất nước đã thay đổi căn bản và sâu sắc .BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX .”

Có thể bạn quan tâm

bài giảng lịch sử 9 bài 2 liên xô và các nước đông âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ xx

 • 16
 • 4
 • 0
“ ... $%&'()*+,-*./,-0123,456+378,93,-:07;2Nguyên nhân khủng hoảng?-Do khủng hoảng dầu mỏ thế giới-Không tiến hành cải cách-Không khắc phục những khuyết điểm làm trở ngại sự phát triển đất nước. ... trị dẫn đến tan rã nhưng bằng con đường bầu cử.*28/6/1991: Hội đồng tương trợ kinh tế ngừng hoạt động*1/7/1991: Tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va tuyên bố giải thể. tổn thất cho ptcm thế giới+,-6JKL,EMD176N->O8,,*P,EQ,B;,)*+,-*./,-RASB@6+3F78,:01:,->D'.T,6P>*U7243,-VWX)Y,Z,-[G6B\,*248,9/,B]6G6,HI6-71,*B?6<^S&K(301._X"XVXVW& ... $%&'()*+,-*./,-0123,456+378,93,-:07;2-Nguyên nhân khủng hoảng:+ Không tiến hành cải cách, không khắc phục những khuyết điểm làm trở ngại sự phát triển đất nước.-Nguyên nhân tan rã: chỉ tập trung cải tổ”

Có thể bạn quan tâm

Bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

 • 3
 • 7
 • 0
“ ... ĐÔNG ÂU TỪ BÀI 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GiỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG GiỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX I)I)Sự khủng hoảng và tan rã của Liên ... trên thế giớiCác nước tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, xã hội …Các nước tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, xã hội …__ Những năm 80 thế kỉ XX, Liên Xô gặp nhiều khó khăn kinh Những ... hoảng và tan rã của Liên bang Xô ViếtViết__ Năm 1973, khủng hoảng dầu mỏ Năm 1973, khủng hoảng dầu mỏ  mỏ dầu cho cuộc mỏ dầu cho cuộc khủng hoảng nhiều mặt trên thế giớikhủng hoảng”